کارشناس ارشد مهندسی معماری
دارای پروانه اشتغال طراحی ونظارت
مدیریت گروه ساختمانی پارس
مدیریت گروه ملکی پارس