هرچی دوست دارید بپرسید؟

مال من باش که شد خسته از این تنهایی😔 ها تو واسه من با همه فرق داریا
من دریاب شاید بشه فردا دیرا🙁 مال من باش که بعد تو شدم درجا پیرا عزیزم خوبی بپا نچاییا
هنو نگران اینم داری چیو چنته نیاز
تو حتی چشمات 👁اینجوری نمیشه حتی پوست بکنی دهتا پیاز