آدرس: خیابان کهندژ [اشرفی اصفهانی] ۵۰ متر بعد از کوچه ۴۲ فروشگاه کیان دیزاین