کارآفرین، روانشناس، استاد انگلیسی و فرانسه، همواره در حال کنجکاوی