دوبل‌‌برگر دست‌ساز ۱۵۰ گرمی 75000
رویال‌برگر دست‌ساز ۱۵۰ گرمی 55000
چیزبرگر دست‌ساز ۱۵۰ گرمی 50000
قارچ‌برگر دست‌ساز ۱۵۰ گرمی 50000
برگر دست‌ساز ۱۵۰ گرمی 45000

جزئیات محصول:

دوبل‌برگر ۹۰٪ برند گوشتیران 57000
رویال‌برگر ۹۰٪ برند گوشتیران 47000
چیزبرگر ۹۰٪ برند گوشتیران 42000
قارچ‌برگر ۹۰٪ برند گوشتیران 42000
برگر ۹۰٪ برند گوشتیران 36000

جزئیات محصول:

دوبل‌برگر ۷۰٪ 39000
رویال‌برگر ۷۰٪ 32000
چیز‌برگر ۷۰٪ 26000
قارچ‌برگر ۷۰٪ 26000
بانی‌همبر ۷۰٪ 20000

جزئیات محصول: