سیب پنیری 27000
سیب ساده 20000

سالاد پاستا
سالاد فصل