دانشجویان موسسه آموزش عالی آپادانا

به نام خداوند جان و خرد / کز این برتر اندیشه بر نگذرد
~ فردوسی

توانا بود هر که دانا بود / ز دانش دل پیر برنا بود
~ فردوسی

شماره تلفن:
071-36987 ☎

داخلی‌ها:
پرسش و پاسخ - ۱۲۳
تحصیلات تمکیلی - ۱۱۶
کارشناس آموزش - ۱۰۳
کتابخانه - ۱۲۲
امور مالی - ۱۱۱
فارغ التحصیلی - ۱۰۸
نگهبانی ساختمان اداری - ۱۰۰
نگهبانی ساختمان آموزشی - ۲۰۰

نشانی‌های موسسه آموزش عالی آپادانا

لینک فضاهای ابری

گروه مردمان پارسی
در انواع شبکه‌های اجتماعی