رسام لیان ماشین ( رنجبران سابق )
طراحی و عرضه لوازم هوشمند کشاورزی