⭕راه‌هاي ارتباطی شما با دهیار و شورا☎️

براي ارتباط شما با دهیاري و شورا فقط روي شماره مورد نظر کلیک کنید و سپس زنگ بزنید👇🏻👇👇🏻

ساعت کاري دهیاري
روزهاي یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت:۸صبح تا ۲بعد ازظهر