⭕راه‌هاي ارتباطي شما با دهیار و شورا☎️

براي ارتباط شما با دهیاري و شورا فقط روي اسم مورد نظر کلیک کنید و سپس زنگ بزنید👇🏻👇👇🏻

حضور اعضاي شورا: روز هاي یکشنبه ، سه‌شنبه و جمعه

ساعت کاري دهیاري
روزهاي یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت:۸صبح تا ۲بعد ازظهر