آن کس که مرا کراش خود می پندارد کفرش به کنار عجب کرااشی دارد.