مهم نیست زندگی م چگونه میگذرد ، عاشق آن خاطراتی هستم که از ذهنم عبور میکنند و باعث لبخند م میشود.😉