علی کردستی
25 اکتبر (سوم آبان) 1975
دانش آموخته مهندسی سیستم و آموزگاری زبان انگلیسی
25 سال سابقه طراحی سیستم های آموزشی و مدیریتی
عضو انجمن آزمون زبان اتحادیه اروپا و کارگزار رسمی خانه بین المللی لندن