ارزشهای بنیادین

Peace is made through communication so that I have dedicated my life to English Language Teaching to have a tiny role in betterment of international communication
صلح از طریق گفتگو به دست می آید و از این رو زندگی خود را وقف آموزش زبان انگلیسی نموده ام تا نقش ناچیزی در بهتر شدن روابط بین ملت ها داشته باشم.

The gods of all religions are meant to be creators; so that to walk in their path, I do my best to be creative. Living in the realm of human dreams, I have chosen to learn, act, creat, fail, grow and keep doing them, for I am an entrepreneur
خدایان در تمام دین ها قرار است خالق باشند؛ از این رو برای گام برداشتن در مسیر آنها، با تمام تلاش خلاقیت را زندگی می کنم. در حالی که شهروند سرزمین رویاهای بشر هستم، انتخاب کرده ام که بیاموزم، عمل کنم، خلق کنم، شکست بخورم، رشد کنم و دست از این تکرار برندارم، زیرا من یک کارآفرین هستم.