کبابی بناب «شهر جدید پرند»

یک طعم به یاد ماندنی
کبابی بناب اصل
تهیه شده از مواد درجه یک و تازه