شغل ایدآل

از نظر شما شغل ایدآل چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟

شغل غیرحضوری

به نظرتون میشه داخل خونه بود و درآمد میلیونی روزانه داشت؟
یا همچین درآمدی داشته اید؟