ی دختر بهمینم ⛄❄️
انسانی میخونم 😁🌈
و میخام تربیت معلم قبول شم 🧿🖇️

مهم نیست
چ کسایی سدراهم میشن
مهم اینکه
من از روشون رد میشم:)