دانشجوی روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران
مدرس دانشگاه تهران
هم‌بنیان‌گذار موسسه گرو
پژوهشگر موسسه متن