دبیر آموزش و پرورش
دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده، مترجم و پژوهشگر حوزه ی علوم تربیتی، مدرس دانشگاه

........... وبینار آموزش در خدمت زندگی بهتر ...........

... وبینار بازتعریف حرفه معلمی در فضای مجازی ...

........... کارگاه درس پژوهی ...........