مدرس تعاون 📚

تعریف اجمالی از شرکت تعاونی

شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، تشکیل می شود. هدف اصلی این شرکت ها کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکا و تامین حوائج و نیازمندی های مخصوص آن ها است

مزایای تاسیس شرکت‌های تعاونی :

برخورداری این شرکت‌ها از یارانه 20 درصدی حق بیمه کارفرما
امکان واگذاری 49 درصد سهام تعاونی ها به غیر اعضا
حمایت مالی بانک توسعه تعاون از شرکت‌های تعاونی
پیش بینی ردیف مستقل بودجه ای تحت عنوان شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها از ابتدای سال 1388