شـرکت توسـعه فناوری اطلاعات هشـت‌بیت دانیال در سـال
۱۴۰۰ بـا تمرکـز بـر موضوعات ۸گانـه حوزه فنـاوری اطلاعات به
شرح زیر و به عنوان بال IT گروه شرکت های دانیال موج و در
دل این مجموعه آغاز به کار کرد.
تمرکـز بـر تولیـد دانـش بنیان و ارتقای سـطح تولیـدات ملی در
حـوزه فنـاوری اطلاعـات، جـذب و به کارگیـری نخبـگان کشـوری،
تولیـد صـادرات محـور، انتقـال دانـش فنـی روز دنیـا بـه داخـل
کشـور و توجه به شـکوفایی اسـتارتاپ های حوزه IT بخشـی از
سیاست گذاری انجام شده پیش روی این شرکت است.
در هسته شرکت توسعه فناوری اطلاعات هشت‌بیت دانیال،
هشـت‌بیت تخصصـی فعـال بـوده کـه عمـلا دپارتمان هـای
تخصصی این شرکت را شامل می شوند.
این دپارتمانها عبارتند از :
1-دپارتمان نرم افزار
2-دپارتمان سخت افزار
3-دپارتمان شبکه
4-دپارتمان نظارت تصویری
5-دپارتمان امنیت
6-دپارتمان هوش مصنوعی
7-دپارتمان آموزش
8-دپارتمان فضای ابری

اولین دوره تحول دیجیتال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اولین دوره تحول دیجیتال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شرکت توسعه فناوری اطلاعات هشت بیت دانیال ، به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ دانش بنیان دانیال موج افتخار داشته با بهره گیری از توان نخبگان این هلدینگ در کنار حضور اساتید نامدار و بین المللی، اولین دوره تحول دیجیتال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور با حضور قریب به ۳۰ نفر از متخصصان و مدیران عالی رتبه صنعت نفت کشور در روزهای ۱۹ و ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۰ در سالن کنفرانس پژوهشگاه صنعت نفت کشور برگزار کرد.

اولین دوره تحول دیجیتال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

شرکت توسعه فناوری اطلاعات هشت بیت دانیال ، به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ دانش بنیان دانیال موج افتخار داشته با بهره گیری از توان نخبگان این هلدینگ در کنار حضور اساتید نامدار و بین المللی، اولین دوره تحول دیجیتال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور با حضور قریب به ۳۰ نفر از متخصصان و مدیران عالی رتبه صنعت نفت کشور در روزهای ۱۹ و ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۰ در سالن کنفرانس پژوهشگاه صنعت نفت کشور برگزار کرد.

اولین دوره تحول دیجیتال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
دومین دوره تحول دیجیتال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی دومین دوره تحول دیجیتال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی دوره دوم تحول دیجیتال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۲۹ الی ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در در مرکز رفاهی آموزش صنعت نفت ،محمودآباد برگزار شد.

دومین دوره تحول دیجیتال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

دوره دوم تحول دیجیتال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۲۹ الی ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در در مرکز رفاهی آموزش صنعت نفت ،محمودآباد برگزار شد.

دومین دوره تحول دیجیتال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
سومین دوره تحول دیجیتال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی سومین دوره تحول دیجیتال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی سومین دوره آموزشی عالی تحول دیجیتال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) در ۳۰ و ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ برگزار شد.
این دوره به عنوان اولین گام ورود تحـولات دیجیتـال در صنعـت نفت کشـور در صدد اسـت تا بـا بهره‌گیری از دانش برترین متخصصان کشـور، جدیدترین و کاربردی‌ترین محتوای علم هوش مصنوعی و تحول دیجیتال را ارائه نماید، بطوریکه بخش‌های مختلف صنعت نفت از جمله بخش بالادست،پایین‌دست، انرژی و محیط زیست مجهز به فرآیندهای تحول دیجیتال و هوش مصنوعی شوند تا در نهایت صنعت نفت پابه‌پای دیگر صنایع دیجیتال موجود در دنیا فعالیت داشته باشد.

سومین دوره تحول دیجیتال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

سومین دوره آموزشی عالی تحول دیجیتال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) در ۳۰ و ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ برگزار شد. این دوره به عنوان اولین گام ورود تحـولات دیجیتـال در صنعـت نفت کشـور در صدد اسـت تا بـا بهره‌گیری از دانش برترین متخصصان کشـور، جدیدترین و کاربردی‌ترین محتوای علم هوش مصنوعی و تحول دیجیتال را ارائه نماید، بطوریکه بخش‌های مختلف صنعت نفت از جمله بخش بالادست،پایین‌دست، انرژی و محیط زیست مجهز به فرآیندهای تحول دیجیتال و هوش مصنوعی شوند تا در نهایت صنعت نفت پابه‌پای دیگر صنایع دیجیتال موجود در دنیا فعالیت داشته باشد.

سومین دوره تحول دیجیتال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی