آدرس سالن :چهار راه اتوبوسرانی .روبه روی آف سنتر .ساختمان کلاسیک ۲ .طبقه ی سوم واحد ۳۰۴