* متخصص حوزه شهری
* دانشجوی دکترای شهرسازی
* کارشناس معماری
* فعال حوزه زنان و اجتماعی