داروخانه دکتر رومینا عزیزی
طرف قــرارداد بـا کلیه بیمه ها / تــامین دارو
مکمل های غذایی و ورزشی/ لوازم و تجهیزات پزشکی / لوازم آرایشی و بهداشتی
لـــوازم و تجهیــزات ورزشی / ارســال به کــل کشور
تلفن : 5115 آدرس : رامسر ، روبروی ترمینال طالشی