طراحی و اجرای پروژه های شناسنامه دار ساختمانی
با برترین معماران ایرانی و اروپایی
فاز یک - دو - سه