دنوج سایتی برای دوست داران علم می باشد که می توانند در آن علم خود را به اشتراک بگذارند و به پرسش های علمی همدیگر پاسخ دهند.