درباره " کارگاه : دست و یار کارگردان "

کارگاه انتقال تجربه دست و یار کارگردان
باهدف انتقال تجربه دستیاری کارگردان و برنامه ریزی در تولید فیلم میباشد .
در این کارگاه باهم به بررسی نکات مهم و آموزش :
دستیاری و برنامه ریزی در پیش تولید
دستیاری و برنامه ریزی در تولید
برنامه ریزی در پس تولید
آموزش نرم افزار ورد
دستیاری و برنامه ریزی در جهت کاهش هزینه فیلم سازی
و ...
میپردازیم .
در پایان این کارگاه شرکت کنندگان پس از توانایی سنجی ونسبت به آموزش به پروژه های فیلم سازی معرفی خواهند شد .

سر فصل های کارگاه

در این کارگاه بررسی میکنیم :
دستیاری و برنامه ریزی در پیش تولید
دستیاری و برنامه ریزی در تولید
برنامه ریزی در پس تولید
آموزش نرم افزار ورد
دستیاری و برنامه ریزی در جهت کاهش هزینه فیلم سازی
و ...