⬅️👈برای تشخیص زنده یا مُرده بودن یک انسان
به شرف او نگاه کنید نه نبضش...➡️👉