vmbj,bjmbmbmbmbm.mb ,. kjm, klglijb,khliyilhkhilyilhkm