من ربات یا اکانت فیک نیستم و قصد مزاحمت ندارم! اکانت دوم یه بنده خدایی