کنترل اشیا با دست زدن

باماژول تشخیص صوت وآردینو

برنامه زیر در آردینو آپلود کنید

const int soundsensor = 3;
const int relay = 4;

int status = false;

void setup() {

pinMode(relay, OUTPUT);
pinMode(soundsensor, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {

if (digitalRead(soundsensor) == true) {
status=!status;
delay(200);
digitalWrite(relay, status);
} while(digitalRead(soundsensor) == true);
delay(200);
}

پایه4 led
پایه3 A0