تمامی زبان آموزان محترم میتوانند از طریق اپلیکیشن LIMS و همچنین از طریق وبسایت وارد کلاس شوند.
از گزینه تست اتصال هم میتوانید جهت تست کیفیت اینترنت و دستگاه استفاده کنید.
https://www.lims.sdfli.ir

*** اطلاعیه جدید ***
کلاسهای حضوری موسسه سرای دانش از چهارشنبه 6 مهر و پنجشنبه 7 مهر برگزار خواهند شد. کلاسهای آنلاین موسسه در صورت وجود شرایط پایدار اینترنت از روز دوشنبه و سه شنبه (11و 12 مهر شروع خواهند شد).
همچنین تمامی کلاسها نسبت به قبل، نیم ساعت (30 دقیقه) دیرتر شروع خواهند شد.
به عنوان مثال: (4:30 - 6)، (6 - 7.30)، (7:30-9)
کلاسهای ترم اولی و استارتی از روز دوشنبه به بعد شروع خواهد شد که اطلاع رسانی خواهد شد.

ورود به کلاس

راهنمای ورود

مشکلات فنی

تماس و مشاوره

کتاب فروشی خط سفید

فضای مجازی