تمامی زبان آموزان محترم میتوانند از طریق اپلیکیشن LIMS و همچنین از طریق وبسایت وارد کلاس شوند.
از گزینه تست اتصال هم میتوانید جهت تست کیفیت اینترنت و دستگاه استفاده کنید.
https://www.lims.sdfli.ir

ورود به کلاس

راهنمای ورود

تماس و مشاوره

مشکلات فنی

کتاب فروشی خط سفید

فضای مجازی