گروه KMV طراح و مجری کلیه امور نمایشگاهی
ارگانایزری و برگزاری رویداد
در ترکیه،کشورهای حوزه خلیج فارس و سراسر اروپا

👇نمونه پروژه های غرفه سازی در سراسر جهان👇

👇نمونه پروژه های دکوراسیون مسکونی ترکیه👇

👇نمونه پروژه های دکوراسیون تجاری ترکیه👇