Bo Froshtni Jl W Bargi Europe Marka
Bashtrin w Nwetrin Modelakan
(collection 2020/2021/2022)
2 lqman haya(ashti / kurdsat)

STORE 1

Address

IRAQ / SULAYMANI / Ashti St , Barambar Maktab Blend

TIME

9:00 Bayani
11:00 Shaw

STORE 2

Address

IRAQ / SULAYMANI / Garaki Kurdsat , Nzik Radio Nawa , Barambar Marketi Malika

TIME

10:00 Bayani
10:00 shaw

Products

A

Order

Gayandnman haya bo Hamw iraq w Kurdistan

Kati Gyandeni Sulaymaniyah

2 bo 3 saat

Kati Gyandeni sharakai kurdistan

2 bo 3 roj