پرسنل 7(واحد تدوین و تصویربرداری)
شماره سریال:418573
کد پرسنلی:5560840513
تلفن همراه:09121541065

معین سنقری.
پرسنل 7، واحد تدوین و تصویر برداری.
تدوین گر ویدئویی و تولید کننده محتوای صوتی-تصویری.
طراح و تهیه کننده ملزومات گرافیکی و فعال حوزه شبکات اجتماعی.