پرسنل 4(واحد مترجمی و تدریس)
شماره سریال:658743
کد پرسنلی:2680359143
تلفن همراه:09908871710

محمد علی نیا.
پرسنل 4، واحد مترجمی و تدریس.
مدرس و مترجم موسسه بارمان و کارشناس
امورات آموزشی.