پرسنل 2(واحد تدوین و تصویربرداری)
شماره سریال:418579
کد پرسنلی:5560928097
تلفن همراه:09022264676

علی رحیمی نژاد.
پرسنل 2، واحد تدوین و تصویربرداری.
عکاس و فیلم بردار واحد آموزشی بارمان.
سابقه فعالیت در حوزه عکاسی/فیلم برداری صنعتی، آموزشی
و خصوصی به صورت حرفه ای.